Siuntų gabenimo taisyklės

Bendrosios taisyklės

1. Siunta pervežimui priimama tik tvarkingai supakuota, švari, nekelianti pavojaus kitoms siuntoms. Siuntose neturint atsakingų institucijų atskiro leidimo draudžiama vežti draudžiamas gabenti prekes: ginklus, psichotropines medžiagas, sprogstamas ar lengvai užsidegančias medžiagas,alkoholinius gėrimus,tabako gaminius ir draudžiamas chemines medžiagas, sporto papildus.

2.Ant siuntos privalo būti užrašyta: gavėjo – šalis, miestas, vardas, pavardė, kontaktinis telefonas; siuntėjo – vardas, pavardė, šalis,miestas, kontaktinis telefonas.

3.Siuntėjas ir gavėjas turi teisę gauti informaciją apie paslaugos teikėjo surinktus duomenis apie siuntėją ir gavėją, pateikti pastabas ir pataisymus paslaugos teikėjui apie turimos informacijos klaidas, jeigu šis raštu kreipiasi su prašymu suteikti tokią informaciją.

4.Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti siuntėjui ir gavėjui informaciją apie turimus duomenis siuntėjo ar gavėjo atžvilgiu, keisti juos.

5.Siuntimo paslaugos metu gautus asmens duomenis gali tvarkyti tik duomenų valdytojo direktorius arba jo įgalioti asmenys, kurie turi būti supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis. Asmeninė informacija apie siuntėją ir gavėją (vardas ir pavardė; miestas; kontaktinis telefonas) yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, atliekantiems siuntimo paslaugą.

6.Duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

7.Siuntėjo ir gavėjo duomenys renkami ir saugomi specialiai tam pritaikytuose, saugomuose archyvuose.

8.Siuntėjo ir gavėjo duomenys saugomi iki 24 mėnesių nuo jų surinkimo dienos ir sunaikinami be atskiro duomenų valdytojo direktoriaus įsakymo ir/ar komisijos akto. Už savalaikį ir tinkamą duomenų sunaikinimą atsako Duomenų valdytojas arba jo įgalioti asmenys.

9.Pervežimui priimamos siuntos, sudarytos iš vieno ar kelių paketų, ribojant vieno paketo svorį iki 30 kg. Didesniu gabaritu ar sunkesnių siuntų gabenimas įmanomas tik  pagal atskirą susitarimą.

10.Klientas pilnai atsako už siuntos įpakavimą ir viduje esantį turinį, o taip pat už nurodytus siuntėjo ir gavėjo duomenis. Klientas savo atsakomybę turi patvirtinti parašu siuntos priėmimo dokumente- sąskaitoje faktūroje.

11.Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, siuntų skyriaus darbuotojai turi teisę be atskiro siuntėjo/gavėjo įspėjimo siuntą patikrinti, nepažeidžiant jos turinio.Siuntoje aptikus draudžiamų gabenti daiktų t.y. ginklai, psichotropinės medžiagos, sprogstamos ir lengvai užsidegančios medžiagos, alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, sporto papildai ir draudžiamos cheminės medžiagos siuntų skyriaus darbuotojas privalo sustabdyti tolimesnį siuntos gabenimą, apie tai žodžiu ar raštu informuoti įmonės direktorių, esant būtinybei kreiptis į policijos ar muitinės pareigūnus.

12.Siuntėjas gali pasirinkti išsiuntimo iš terminalo datą pagal siuntų skyriaus darbuotojų pasiūlytą išvežimo grafiką. Siunta turi būti pristatyta į siuntų sandėlį ne vėliau kaip 24h iki norimo reiso išvykimo. Siunta pristatoma gavėjui, ne vėliau, kaip per 14d. nuo išvykimo iš Lietuvos. 

13.Siunčiant siuntą yra įforminami siuntos dokumentai bei išrašomi pinigų priėmimo kvitai.

14.Klientui atsisakius arba apsigalvojus siųsti siuntą, siunta ir jos persiuntimo apmokėjimas grąžinami klientui, pasiliekant už aptarnavimą ir dokumentų įforminimą  100% siuntimo apmokėjimo sumos.

15.Klientas turi teisę papildomai apdrausti savo siuntą, mokėdamas 10% mokestį nuo norimos draudimo sumos. Neesant papildomam draudimui, siuntų terminalas atsako prieš siuntėją dviguba siuntos persiuntimo suma.

16.Dėl objektyvių priežasčių negalint pristatyti siuntos į paskirties vietą, siunta grąžinama į siuntų terminalą, kur, susitarus su siuntėju, organizuojamas išsiuntimas kitu grafiku.

17.Siunta, kuri buvo vežama pagal grafiką,  ir nebuvo laiku atsiimta iš vežėjo, yra grąžinama į siuntų terminalą. Siuntėjui pinigai už pervežimą nėra grąžinami, o pakartotinis pervežimas atliekamas tiktai iš naujo apmokėjus pagal nustatytą tarifą.

18.Gautos siuntos atiduodamos tik adresatui arba asmeniui, turinčiam adresato pasirašytą raštišką įgaliojimą. Įmonėms skirtos siuntos atiduodamos tik asmenims, turintiems galiojantį įmonės darbuotojo pažymėjimą arba įmonės suteiktą įgaliojimą.

19.Atsiimant siuntą būtina pateiktį asmenybę patvirtinantį dokumentą, kurio duomenys įrašomi į siuntos gavimo dokumentą. Klientui nesutikus įrašyti asmens kodo, įrašomas pateikto asmens dokumento numeris ir serija.

20. Imone atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu savo įsipareigojimų neįvykdė arba juos įvykdė netinkamai dėl nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga yra: potvynis ir kitos neįprastos oro sąlygos, gaisras, žemės drebėjimas ir kitos gamtos stichijos ir nelaimės; transporto kamščiai; transporto priemonės gedimas, priverstinis stovėjimas ar vėlavimas atvykti dėl kelio darbų ar dėl avarijos įvykęs maršruto pakeitimas; grobimas, teroro aktai ir jų sustabdymo veikla, neramumai, streikai, karas, valstybinių organų veikla ir kitos neįprastos aplinkybės.